Privacy Policy and Policies

תקנון ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר אמפא ישראל (להלן: "השותפות") תנאי השימוש להלן מסדירים את היחסים בין השותפות לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ובמידע המצוי בו (להלן: "משתמש"). אנא הקפד לעיין בתנאי תקנון זה ובמדיניות הפרטיות של השותפות מאחר שעצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. האמור להלן בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. מדיניות זו מגדירה את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אודות משתמש אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר (" השירותים "). מדיניות זו עלולה להשתנות מעת לעת. אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי תלוי ברצונך והסכמתך. בעצם כניסתך לאתר הנך מסכים לכל האמור בתקנון זה.
על מנת לעשות שימוש בחלק משירותי האתר וליצירת קשר עם החברה הנך נדרש לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא: שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דואר האלקטרוני ועוד. במידה ובחרת להירשם באתר לקבלת דיוור מאת החברה ו/או מידע, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת רישום זה. המשתמש נותן הסכמתו לכך שפרטיו יכללו במאגר הלקוחות של השותפות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
המידע המופיע באתר מוצע למשתמש כמו שהוא, המידע המוצג הינו המידע אשר מצוי בידי החברה, אולם אין בהצגתו התחייבות כי המידע הינו מעודכן בשלמותו, לא נפלו בו טעויות קולמוס ו/או טעויות טכניות אחרות. על כן, החברה אינה אחראית על אי דיוקים, היעדר עדכון ו/או טעויות ו/או חוסרים שנפלו ביחס למידע המוצג, למשתמש לא תהא כל טענה כלפיי השותפות בעניין זה. הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו הבלעדית, על המשתמש לבצע בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו את כל הערכותיו ו/או בדיקותיו לגבי המצוי באתר והוא מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ביחס להסתמכות על התוכן המוצג באתר.
מובהר כי תמונות, תשריטים, תכניות, מפרטים והדמיות המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד (אלא אם נאמר אחרת), ואלו לא יחייבו את החברה לעניין הסכמים עתידיים ככל שייחתמו, המחייבים יהיו אך ורק אלו אשר יצורפו וייחתמו כנספח להסכמי מכר חתומים.
לתשומת הלב, באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש בלבד ואינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו. למען הסר ספק, אין לשותפות שליטה על אתרי אינטרנט אלו ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו.
כל המידע המוצג באתר זה כפוף במלואו לזכויות יוצרים של בעלי האתר (פרט לקישורים לאתרים חיצוניים) והמשתמש מתחייב לא לעשות בו כל שימוש (לרבות העתקת, עריכת, פרסום, שכפול, הצגה וכיוב') פרט לכזה אשר נתקבל לגביו הסכמת השותפות מראש ובכתב.
המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ובגין כל הוצאה שיכול וייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה ככל שייגרמו כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה על ידו, ולא תישמע כל טענה בדבר אי ידיעת האמור.